Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Α ΛΥΚΕΙΟΥ/ 3ο Θέμα στις εξετάσεις Ιουνίου 2007

Σώμα μάζας 2Κg αρχικά είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής 0,4. Την χρονική στιγμή t=0 ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F=28Ν.

α. Πόσο είναι το έργο της δύναμης F και πόσο το έργο της τριβής για μετατόπιση 20m;
β. Υπολογίστε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την χρονική στιγμή t=2s.
γ. Βρείτε την μεταβολή της κινητικής ενέργειας από την αρχική θέση έως την στιγμή που έχει μετατοπιστεί κατά 20m.
δ. Βρείτε την μεταβολή της ορμής του σώματος στο χρονικό διάστημα 0-2s.
Δίνεται g=10m/s^2

Απαντήσεις:
α. WF=560j, WT=-160j  β. υ=20m/s  γ. ΔΚ=400j  δ. ΔΡ=40Kgm/s