Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Α ΦΥΣΙΚΗ / Εξετάσεις 2011


4ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης
Θέματα Φυσικής Α Λυκείου , εξετάσεις Ιουνίου 2011

Θέμα 1ο (10x2.5=25 μόρια)
Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γράψτε στην κόλλα σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα Σ ( σωστή) ή Λ ( λάθος)

1
Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η επιτάχυνσή του είναι ίση με μηδέν.

2
Από την ταράτσα μια πολυκατοικίας αφήνουμε την ίδια στιγμή μια πέτρα και ένα φύλο τετραδίου. Τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.

3
Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό είναι μηδέν

4
Δύο δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα ( 10 Ν) και αντίθετες κατευθύνσεις,  Η συνισταμένη τους έχει μέτρο 20Ν

5
Το μέτρο της ορμής ενός σώματος ισούται με το γινόμενο της μάζας επί το μέτρο της  ταχύτητά του.

6
Το μέτρο της τριβής ολίσθησης δεν εξαρτάται από την φύση των επιφανειών των σωμάτων .

7
Ένα μεγάλο φορτηγό που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα συγκρούεται με ένα μικρό και ακίνητο αυτοκίνητο. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο σωμάτων έχουν ακριβώς ίσα μέτρα.

8
Το έργο της τριβής ολίσθησης είναι πάντα θετικό.

9
Η δύναμη που είναι κάθετη στην μετατόπιση δεν παράγει έργο.

10
Κατά την διάρκεια της πτώσης ενός σώματος, η δυναμική του ενέργεια, συνεχώς μειώνεται.


Θέμα 2ο

1) Ένα σώμα κινείται στον άξονα χ΄χ. Η θέση του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο αποδίδεται στο διάγραμμα του σχήματος. Το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, είναι:

Α) 0m                B) 10m           Γ) 30m

Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Δικαιολογήστε την επιλογή σας. 
( μόρια 4+9=13)

2) Σε δύο σώματα με μάζες m1=4m2, εφαρμόζεται η ίδια συνολική δύναμη. Για τις επιταχύνσεις που αποκτούν τα σώματα ισχύουν οι σχέσεις:

Α) α12            B) α1=4α2       Γ) α2=4α1
Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Δικαιολογήστε την επιλογή σας.  ( μόρια 4+9=12)

Θέμα 3ο
( μόρια 5Χ5=25)
Ένα σώμα μάζας 500g αφήνεται ελεύθερα από ύψος 180m πάνω από το οριζόντιο έδαφος. Η αντίσταση του αέρα είναι ασήμαντη και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο 10m/s2.
A)    Σε πόσο χρόνο θα φτάσει στο έδαφος;
B)     Ποια είναι η ταχύτητα με την οποία το σώμα θα προσκρούσει στο έδαφος;
C)    Υπολογίστε το μέτρο της ορμής του σώματος λίγο πριν αυτό φτάσει στο έδαφος
D)    Να βρείτε την αρχική δυναμική ενέργεια του σώματος ως προς το οριζόντιο έδαφος.
E)     Υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώματος όταν φτάσει σε απόσταση 55m από το έδαφος.


Θέμα 4ο
( μόρια 5Χ5=25)
Σώμα μάζας 2Κg  ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκείται κάποια στιγμή οριζόντια δύναμη μέτρου 30Ν. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος – δαπέδου είναι μ=0,5 και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο 10m/s2.

A)    Να βρείτε το μέτρο της τριβής ολίσθησης.
B)     Υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος.
C)    Ποια ταχύτητα έχει αποκτήσει το σώμα μετά από μετατόπιση 20m;
D)    Υπολογίστε το έργο της τριβής ολίσθησης μετά από μετατόπιση 20m;
E)     Υπολογίστε το έργο της τριβής ολίσθησης μετά από μετατόπιση 20m στην περίπτωση που η δύναμη δεν είναι οριζόντια αλλά σχηματίζει γωνία θ ( ημθ=0,4) με το οριζόντιο επίπεδο. Να διακρίνετε δύο περιπτώσεις.