Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

A/ Φυσική, Θέματα εξετάσεων 2012


Θέματα Φυσικής Α Λυκείου , εξετάσεις Ιουνίου 2012

Θέμα 1ο (10x2.5=25 μόρια)
Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γράψτε στην κόλλα σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα Σ ( σωστή) ή Λ ( λάθος)

1
Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο λείο  δρόμο και αρχίζει να ανεβαίνει κεκλιμένο επίπεδο. Αμέσως αρχίζει να μειώνεται η ταχύτητά του.

2
Από την ταράτσα μια πολυκατοικίας αφήνουμε ένα φύλλο τετραδίου να πέσει ελεύθερα. Η επιτάχυνση της κίνησης είναι μεγαλύτερη από 10m/s2

3
Για να ισορροπεί ένα σώμα που κρέμεται από ένα σχοινί πρέπει να δέχεται από αυτό δύναμη αντίθετη από το βάρος του.

4
Δύο δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα ( 10 Ν) και είναι κάθετες μεταξύ τους.  Η συνισταμένη τους έχει μέτρο μεγαλύτερο από 20Ν

5
Η τριβή ολίσθησης έχει πάντα ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα του σώματος που κινείται.

6
Η στατική τριβή δεν μπορεί να ξεπεράσει μια ορισμένη μέγιστη τιμή.

7
Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο σωμάτων, ονομάζονται Δράση – Αντίδραση  και έχουν πάντοτε ίσα μέτρα.

8
Όταν μια δύναμη βοηθά στην κίνηση ενός σώματος τότε το έργο της είναι αρνητικό.

9
Η δύναμη που είναι κάθετη στην μετατόπιση δεν παράγει έργο.

10
Κατά την διάρκεια της πτώσης ενός σώματος, η δυναμική του ενέργεια, δίνεται από τον τύπο (1/2)mυ2 και παραμένει σταθερή.


Θέμα 2ο


1) Σώμα Α κινείται με σταθερή ταχύτητα 20m/s. Ένα άλλο σώμα Β που αρχικά είναι ακίνητο, ξεκινά με σταθερή επιτάχυνση 2m/s2 . Το διάστημα που διανύει μέσα σε 20s το Α κινητό είναι:

Α) μεγαλύτερο από ότι το Β               
B) ίσο με αυτό που διανύει το Β
Γ) μικρότερο  από ότι το Β

Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Δικαιολογήστε την επιλογή σας. 
( μόρια 4+9=13)

2) Σε δύο σώματα με μάζες m1 > m2, εφαρμόζεται η ίδια συνολική δύναμη. Για τις επιταχύνσεις που αποκτούν τα σώματα ισχύουν οι σχέσεις:

Α) α12            B) α12       Γ) α12
Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Δικαιολογήστε την επιλογή σας.  ( μόρια 4+9=12)
Θέμα 3ο  ( μόρια 5Χ5=25)

Ένα σώμα μάζας 2Κg αφήνεται ελεύθερα από ύψος h πάνω από το οριζόντιο έδαφος. Η αντίσταση του αέρα είναι ασήμαντη και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο 10m/s2. Το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 60m/s

A)    Να βρεθεί το ύψος h.
B)     Ποια είναι η ταχύτητα την οποία έχει το σώμα 2s μετά από την στιγμή που αφέθηκε ελεύθερο;
C)    Υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώματος ακριβώς πριν αυτό κτυπήσει στο έδαφος.
D)    Να βρείτε την αρχική δυναμική ενέργεια του σώματος ως προς το οριζόντιο έδαφος.
E)     Υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώματος όταν έχει διανύσει 125m από το αρχικό σημείο που το αφήσαμε ελεύθερο.


Θέμα 4ο  ( μόρια 5Χ5=25)

Σώμα μάζας 2Κg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκείται κάποια στιγμή οριζόντια δύναμη μέτρου 8Ν αλλά το σώμα παραμένει ακίνητο.  

A)    Να βρείτε το μέτρο της στατικής τριβής που εμποδίζει την κίνηση του σώματος.

Αυξάνουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης σε 20Ν.

B)     Υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος.
C)    Ποιο είναι το διάστημα που διανύει το σώμα μέσα σε 10s;
D)    Υπολογίστε το έργο της τριβής ολίσθησης μετά από μετατόπιση 100m.
E)     Πόσο πρέπει να αυξηθεί η μάζα του σώματος ώστε η επιτάχυνση που δημιουργεί η δύναμη των 20Ν ,  να γίνει ίση με (5/3)m/s2.

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος – δαπέδου είναι μ=0,5 και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο 10m/s2.